Wedstrijdreglement The Band

Wedstrijdreglement VTM : Maak kans op toegangstickets voor ‘The Band’


1. Organisatie van de wedstrijd

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd die MEDIALAAN nv, met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, (mede) organiseert.


2. Periode

De wedstrijd vangt aan op 03 maart, 16u00, en loopt af op 07 april, 10u00.3. Wie kan deelnemen?

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België en Nederland en minimum 16 jaar oud met uitzondering van:

- de personeelsleden en de bestuurders van MEDIALAAN en haar gelieerde vennootschappen,

- elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,

- de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. MEDIALAAN houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door MEDIALAAN opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

Iedere persoon kan/mag slechts eenmaal per dag per uniek e-mailadres aan de wedstrijd deelnemen.

Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door de MEDIALAAN, is dan ook voor een termijn van één maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door MEDIALAAN. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

MEDIALAAN kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.


4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf 03 maart 2017, 16u00, tot en met 07 april 2017, 10u00, kan via vtmtickets.be aan de wedstrijd worden deelgenomen.

Indien de deelnemer kans wil maken op max. 10 toegangstickets voor één van de opnamedagen vermeld in punt 5 dan volstaat het om via vermelde site zijn/haar gegevens in te vullen, datum van voorkeur in te vullen en de volgende vraag te beantwoorden ‘waarom wil jij graag aanwezig zijn bij de opnames’.

Alleen geldige deelnames komen in aanmerking voor het winnen van een prijs.

Deelname aan de wedstrijd is gratis.

Winnaar is de persoon die volgens de jury het meest originele antwoord heeft gegeven.


5. Prijzen

De winnaar kan max. 10 toegangstickets winnen voor de show ‘The Band’ voor één van de opnamedagen vermeld op vtmtickets.be

MEDIALAAN kan wel niet garanderen dat de tickets op datum van 1e voorkeur kunnen worden toegekend.

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht door MEDIALAAN/VTM via het e-mailadres dat ze hebben ingevuld op het wedstrijdformulier.

Deze prijs kan niet ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden.

MEDIALAAN maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. MEDIALAAN kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan MEDIALAAN eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.


6. Algemeen

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van MEDIALAAN en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de wedstrijd en de organisatoren.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN.

De winnaars van de wedstrijd verlenen MEDIALAAN de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van MEDIALAAN.

Elke deelnemer geeft MEDIALAAN door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat MEDIALAAN de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van MEDIALAAN. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan MEDIALAAN kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.

MEDIALAAN kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege MEDIALAAN.

MEDIALAAN kan ten allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen.