Wedstrijdreglement Wat Een Jaar

Wedstrijdreglement VTM : Maak kans op toegangstickets voor ‘Wat Een Jaar’

1. Organisatie van de wedstrijd

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd die DPG Media nv, met adres te 2018 Antwerpen, Mediaplein 1, (mede) organiseert (hierna genoemd ‘DPG Media’).

2. Periode

De wedstrijd vangt aan op 04 augustus 2020, 13u00 en loopt af op 23 oktober 2020, 11u59.

3. Wie kan deelnemen?

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België en minimum 18 jaar oud met uitzondering van:

  • de personeelsleden en de bestuurders van DPG Media en haar gelieerde vennootschappen,
  • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
  • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

Iedere persoon kan/mag slechts eenmaal per dag per uniek e-mailadres aan de wedstrijd deelnemen.

Per deelnemer kan maximum één prijs per zes maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door DPG Media, is dan ook voor een termijn van zes maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door DPG Media. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

DPG Media kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door DPG Media voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. Verloop van de wedstrijd

Vanaf 04 augustus, 13u00 tot en met 23 oktober 2020, 11u59 kan via vtmtickets.be aan de wedstrijd worden deelgenomen.

Indien de deelnemer wil deelnemen aan de wedstrijd dient hij via vermelde site zijn/haar gegevens in te vullen, data in volgorde van voorkeur aan te duiden, de gegevens te vermelden van diegenen die, mits voorafgaand toestemming te hebben gegeven, deel zouden uitmaken van het gezelschap maw van zijn bubbel en de vraag te beantwoorden.

Alleen geldige deelnames komen in aanmerking voor het winnen van een prijs.

Deelname aan de wedstrijd is gratis.

Winnaar is de persoon die volgens de jury het meest originele antwoord heeft gegeven.

Indien de winnaar en/of de personen die hij mee opgegeven heeft niet kan/kunnen aanwezig zijn op de toegewezen opnamedag heeft de winnaar en/of persoon die niet aanwezig kan zijn geen recht op enige compensatie.

5. Prijzen

In totaal zullen er 104 tickets per opname worden verdeeld. Overeenkomstig de op dat moment geldende Covid 19-voorschriften, zoals de bepalingen rond de bubbels, kan er door de deelnemer en één iemand uit zijn/haar bubbel een toegangsticket gewonnen worden voor één van de opnamedagen vermeld op vtmtickets.be van de show ‘Wat Een Jaar’ die doorgaat te Medialaan 1, Vilvoorde.

DPG Media kan wel niet garanderen dat de tickets volgens datum van 1e voorkeur kunnen worden toegekend.

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht tussen 04 augustus 2020, 13u00 en 23 oktober 2020, 11u59 door DPG Media/VTM via het e-mailadres dat ze hebben ingevuld op het wedstrijdformulier. Indien niet gereageerd wordt binnen 2 dagen na het bericht vervalt het recht op de prijs en wordt er geenszins in een compensatie voorzien.

Deze prijs kan niet ingeruild, overgedragen of te koop aangeboden worden.

DPG Media maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. DPG Media kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan DPG Media niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan DPG Media eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

6. Algemeen

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van DPG Media en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de wedstrijd en de organisatoren.

DPG Media kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van DPG Media ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan DPG Media niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt DPG Media zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door DPG Media.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat DPG Media de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en over soortgelijke producten en diensten van DPG Media. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van DPG Media. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://www.dpgmedia.be/nl/privacy

DPG Media kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege DPG Media.

DPG Media kan ten allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen.